วิธีการทำ Fortigate HA ข้าม Version หมูๆ
Command ง่าย ตัวอย่างนี้

สำหรับ FortiOS 4.3 ขึ้นไป
#config system global
#set ignore-hardware-revision enable
#end

สำหรับ FortiOS 5.0 ขึ้นไป
#exec ha ignore-hardware-revision enable
#exec ha ignore-hardware-revision status